Bảo hiểm cháy nổ

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
 Bảo hiểm hỏa hoạn là một trong những loại hình bảo hiểm mà giá trị bảo hiểm của nó thường rất lớn. Khi xảy ra hỏa hoạn ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức , cá nhân.. thì toàn bộ tài sản của tư nhân hay Nhà nước sẽ bị thiệt hại và gây ra hậu quả nặng nề. Ảnh hưởng lớn về tài chính sẽ làm gián đoạn việc sản xuất kinh doanh và đôi khi không thể tái tạo được quy trình sản xuất. Điều này không những gây ảnh hưởng xấu đến dời sống kinh tế của một bộ phận mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế xã hội nói chung.
Một hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn điển hình bảo hiểm cho các thiệt hại tài sản gây ra bởi Cháy, loại trừ quá trình tự lên men, tự phát nhiệt của bản thân tài sản, hoặc trường hợp tài sản phải trải qua bất kỳ quá trình nào liên quan dến việc sử dụng nhiệt.
 
 
Tuy nhiên trong mọi trường hợp, trách nhiệm của người bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục tài sản ghi trong danh mục hoặc gộp lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm
 
Các rủi ro chính trong bảo hiểm hỏa hoạn:
-
CHÁY
 -NỔ
-CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT KHÁC
  •  BỒI THƯỜNG:
-
. Thực hiện ngay các bước nhằm giải quyết tối thiểu tổn thất
. Báo cảnh sát PCCC
. Thông báo cho Bảo Minh
-
. Khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay tổn hại càng chi tiết càng tốt, tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hoặc tổn hại và tổng số tiền tổn thất căn cứ vào trị giá của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất .
. Chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác nếu có.
Vào bất cứ lúc nào người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải có trách nhiệm thu thập và cung cấp cho Bảo Minh tất cả các thông tin chi tiết có liên quan, các sổ sách kinh doanh , kế hoạch kinh doanh, các hóa đơn, biên lai tài liệu , bằng chứng có liên quan đến tổn thất, như nguyên nhân gây ra tổn thất, hoàn cảnh cụ thể của tổn thất dưới hình thức bản chính hoặc bản sao, hay bất cứ một vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Bảo Minh mà Bảo Minh hay người đại diện của Bảo Minh có thể yêu cầu một cách hợp lý cùng với lời khai có tuyên thệ hay dưới hình thức pháp lý nào khác xác nhận trung thực của khiếu nại và của bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.
 

Hotline: 0906682676