Bảo hiểm học sinh

BẢO HIỂM HỌC SINH

* Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
- Bảo hiểm học sinh, sinh viên:
Học sinh các cấp, sinh viên đều được tham gia bảo hiểm kết hợp 03 điều kiện (B+C+D) tỷ lệ phí bảo hiểm 0,5% STBH/người/năm.
Học sinh các cấp, sinh viên tham gia bảo hiểm kết hợp 04 điều kiện (A+B+C+D) tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,9% STBH/người/năm.
Thời hạn bảo hiểm 1 năm

 
Điều kiện bảo hiểm Số tiền BH người/vụ Phí BH/người/năm
 
B+C+D
10 triệu đồng 50.000 đồng
15 triệu đồng 75.000 đồng
20 triệu đồng 100.000 đồng
30 triệu đồng 150.000 đồng
 
Điều kiện bảo hiểm Số tiền BH người/vụ Phí BH/người/năm
 
A+B+C+D
10 triệu đồng 90.000 đồng
15 triệu đồng 135.000 đồng
20 triệu đồng 180.000 đồng
30 triệu đồng 270.000 đồng
 

* Đối với thời hạn bảo hiểm ( trung cấp, cao đẳng, đại học):
- Thu phí bảo hiểm 2 năm: giảm phí 10%
- Thu phí bảo hiểm 3 năm: giảm phí 20% 
- Thu phí bảo hiểm 4-5 năm: giảm phí 25%

 

Hotline: 0906682676