Bảo hiểm ô tô- an tâm vững tay lái

I. Phạm vi lãnh thổ
Đơn bảo hiểm này cung cấp bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn và những chi phí y tế liên quan phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam ngoại trừ có những quy định khác trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc phụ lục.
II. Đối tượng bảo hiểm
1. Đối tượng bảo hiểm
Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 16 tuổi đến 70 tuổi (sau đây gọi là người được bảo hiểm). Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với bố hoặc mẹ. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc bằng hoặc thấp hơn hợp đồng bảo hiểm của bố hoặc mẹ.
2. Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:
- Những người có tiền sử hoặc đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.
III. Các quyền lợi bảo hiểm khác
 

Hotline: 0906682676