Bảo hiểm công trình

Thông tư 329/2016/TT-BTC- Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Theo thông tư này bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.
* Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với:
- Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng)
- Nhà thầu tư vấn
- Nhà thầu thi công xây dựng.
- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm
- Cơ quan ,tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Trong đó qui định bên mua bảo hiểm là các tổ chức cá nhân sau đây:
- Chủ đầu tư ( đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng)
- Nhà thầu tư vấn ( đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng)
- Nhà thầu thi công xây dựng ( đối với bảo hiểm người lao động thi công trên công trường, trong đó nêu rõ mức trách nhiệm là 100.000.000đ/người)


Chi tiết liên hệ :
Hotline: 0906682676
Email: ntphuong5@baominh.com.vn

 

Hotline: 0906682676